Brukervilkår

Brukervilkårene er knyttet til bruken av profil.nabolag.no/profil2.nabolag.no mellom besøkende på nettsiden (”brukeren”) og profil.nabolag.no/profil2.nabolag.no og Eiendomsprofil AS.

Alt innhold på websiden beskyttes av norsk lov og internasjonal imateriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Eiendomsprofil AS. Brukeren er ansvarlig for at man ikke benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår. Brudd på dette inkluderer (dersom dette ikke spesifikt er uttrykkelig tillatt) blant annet nedlastning av innhold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

Eiendomsprofil AS gir ingen garantier og kan ikke holdes ansvarlig for innhold og informasjon som tilbys på eller gjennom websiden eller tjenestene. Eiendomsprofil AS gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden. Nabolag.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade med mindre Eiendomsprofil AS har handlet grovt uaktsomt.

Eiendomsprofil AS forbeholder seg retten til å utestenge brukeren dersom disse vilkår ikke etterfølges. Brudd på disse brukervilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar for brukeren.